Ordensregler

Forord til ordensreglene:

Vær oppmerksom på at ordensreglene ikke bare pålegger plikter, men snarere tvert om skaper rettigheter.

Ordensreglene skal være vern for den gode beboer og sikre ro og gode forhold i hele boligområdet. Dermed fremmes det enkelte hjem hygge og velvære. Hver enkelt beboer må derfor i egen interesse gå inn for å overholde reglene og være med på å skape den respekt for ordensreglene som er nødvendig for at boligområdet og nærmiljøet skal bli et trivelig og trygt sted å bo. Slik vi selv ønsker det.

Hovedpunktet for en hver beboer må være at ingen bolig benyttes på en slik måte at andre beboere blir sjenert!

Alminnelige ordensregler:

Boligen med tilhørende rom må brukes med aktsomhet. Beboerne er erstatningspliktige for skader som skjer gjennom uaktsomhet. Meld fra til styret umiddelbart om vesentlige skader som oppdages eller oppstår i boligen. Det er viktig å følge de bruksanvisninger som er gitt.

Det påhviler beboerne å sørge for vanlig renhold innenfor eiendomsgrensene etter de retningslinjene som styret har vedtatt. Papir og annet avfall må ikke få ødelegge et ellers godt inntrykk. Borettslaget har kabel-TV, og en må bare bruke dertil egnede spesialtilkoplinger og ledninger.

Oppføring av ekstra antenner på tak eller vegg er ikke tillatt. Utendørs tørking av tøy, vask av bil, samt støyende arbeid må ikke skje på søn- og helligdager eller 1. og 17. mai. Vis hensyn!

Plener og beplantning:

Påse at det ikke blir tråkket for mye på plenene i vår- og høstbløyta da grasrøttene lett tar skade av det. Vær med å pass på at busker, trær, beplantning eller annen eiendom ikke blir ødelagt. Sykling på plener, lekeplasser eller i garasjeanlegg er ikke tillatt.

Fotballsparking:

Fotballsparking skal kun foregå på kvartalets fotballøkke. Det henstilles til den enkelte beboer å være behjelpelig med at påbudet overholdes.

Husdyrhold:

Beboer kan holde dyr dersom gode velferdsmessige grunner taler for dette, og det ikke er til ulempe for borettslaget eller andre brukere av eiendommen (jfr. § 5-2 i husleiekontrakten). Styret kan derfor etter en skriftlig og begrunnet søknad tillate at det kan holdes inntil en hund eller en katt. Søknaden leveres til styret, samtidig som en underskriver og godtar en erklæring av naboene om at de ikke motsetter seg dyreholdet. Søknaden skal være behandlet innen  1 måned fra søknaden er mottatt av styret. Et avslag kan påklages. Passivitet er å anse som godkjenning.

Klage på dyrehold skal skje skriftlig. Styret kan innkalle til samtaler i saken. Styret kan anmode/pålegge klage om å fjerne dyret. Ved vesentlig mislighold og nekting av å fjerne dyret, kan styret vurdere oppsigelse.

Ro i boligen:

I tiden kl. 23:00 – 06:00 skal det være ro i boligene. I dette tidsrommet er sang, høyrøstet tale, bruk av musikkinstrumenter og vaskemaskiner ikke tillatt.

Sus i rør på grunn av vanntapping bør så vidt mulig unngås i dette tidsrommet.

Musikkøvelse er ikke tillatt etter kl. 20:00 og på søn-og helligdager. Musikkundervisning tillates bare etter godkjenning fra styret. Forutsetningen må være at andre beboere ikke sjeneres.

Markiser, skilt, le-vegger m.m.:

Oppføring av markiser, skilt, le-vegger (også på terrasser) krever skriftlig godkjenning av styret før oppføring tar til. Det samme gjelder maling av original betongskillevegge mellom leilighetene, samt dør til betongsåle ved inngangspartiene i de enkelte leiligheter.

Parkering:

Biler skal parkeres på oppmerkede plasser, og for beboerne i garasjeanlegg. Feilparkering i garasjeanlegg og på parkeringsplasser ellers medfører borttauing av kjøretøyet for eiers regning.